منابع تولید برق

 

 

 

 ⁣کدام منابع انرژی سهم بیشتری در برق تولیدی در جهان دارند؟